Algemene Voorwaarden webshop – MH Scan & Print GmbH (BachelorPrint)

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Klant: de student/consument, ofwel natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit;
  • Ondernemer: MH Scan & Print GmbH , handelend onder de naam BachelorPrint, wij;
  • Dag: kalenderdag;
  • Documenten: alle door de klant aan BachelorPrint beschikbaar gestelde documenten, zoals scripties, werkstukken etc.;
  • Overeenkomst: het contract dat de klant met de ondernemer aangaat voor de verkoop en aankoop van artikelen die gezamenlijk de bestelling vormen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam
MH Scan & Print GmbH , handelend onder de naam BachelorPrint.

Vestigings- en bezoekadres
Mainbachstraße 7a
91126 Haag
Duitsland

KvK-nummer: Duitsland HRB 32863
Btw-ID-nummer: DE306230314

Bereikbaarheid
Telefoonnummer: 0049 – 0800 777 21 00, bereikbaar tussen 09:00 en 18:00 uur
E-mailadres: [email protected]
Website: www.bachelorprint.nl

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, heeft de klant kennis genomen van de algemene voorwaarden, zoals die vermeld staan op www.bachelorprint.nl.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Wanneer blijkt dat één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is dan blijven de rest van de bepalingen volledig van toepassing.

 

Artikel 4 – Het aanbod
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 5 – De overeenkomst
1. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Op dit moment is de overeenkomst tot stand gekomen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden, binnen 24 uur na orderontvangst.
2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 6 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 7 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen direct te worden voldaan via PayPal, creditcard en vooruitbetaling. Indien in een individueel geval schriftelijk tussen de ondernemer en de klant afgesproken is dat achteraf betaald mag worden, dan geldt een betaaltermijn van 14 dagen.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag Duitse wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De ondernemer kan ten voordele van de klant afwijken van wettelijke bedragen en percentages.
4. Tot aan de volledige betaling blijft het product eigendom van de ondernemer.

 

Artikel 8 – Inwisselen van kortingscodes
1. Kortingscodes (tegoedbonnen die de ondernemer in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur uitgeven) zijn slechts in de aangegeven periode geldig en slechts eenmaal in het kader van een bestelling in te wisselen.
2. Kortingscodes kunnen alleen voor het afsluiten van de bestelprocedure worden ingewisseld. Verrekening achteraf is niet mogelijk. Het tegoed van een kortingscode wordt noch in contant geld uitbetaald noch wordt er rente op betaald.
3. De kortingscode kan niet aan derden worden overgedragen. Meerdere kortingscodes kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

 

Artikel 9 – Annulering van opdracht door de ondernemer
1. De ondernemer heeft het recht om de opdracht te annuleren nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
2. De ondernemer heeft het recht om de opdracht te annuleren indien deze van mening is dat het document dat is geüpload door de klant niet voldoet aan de minimumeisen of wanneer er vermoeden is van fraude.
3. Op het moment dat de ondernemer de opdracht annuleert wordt zo snel mogelijk contact gezocht met de klant.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 11 – Aanvullende bepalingen inzake plagiaatcontrole & aansprakelijkheid
1. De klant kan de opdracht van de plagiaatcontrole alleen dan storneren, als hij het resultaat van de plagiaatcontrole niet binnen 24 uur heeft ontvangen.
2. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook die ontstaan zijn wegens door de klanten, of in hun naam, foutief of onvolledig aangeleverde of overgedragen gegevens.
3. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies van de bij hem opgeslagen documenten.
4. Voor niet nakoming van de eerdergenoemde verwerkingstijd van 24 uur op grond van technische redenen kan de ondernemer niet aansprakelijk worden gehouden.
5. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet vinden van plagiaat of punten betreffende orthografie.
6. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgschade door eventuele studievertraging, door niet succesvol afronden van de opleiding, of als een werkstuk met een onvoldoende wordt beoordeeld.

 

Artikel 12 – Aanvullende bepalingen inzake printen, inbinden en bedrukken van studiewerkstukken
1. Bij een bestelling met de verzendwijze “express”, dus bijv. Next Day Express of Weekend Express, is 30 minuten na het orderontvangst geen stornering of wijziging van de bestelling meer mogelijk.
2. Bestellingen kunnen enkel binnen een uur na orderontvangst gestorneerd worden, aangezien deze na een uur geproduceerd worden.
3. De ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld als een geprint werkstuk wegens nalatigheid of verzuim van de pakketvervoerder niet of te laat aankomt. De aanbieder is verantwoordelijk tot aan de overdracht van het pakket aan de vervoerder.

 

Artikel 13 – Wijzigingen algemene voorwaarden
De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten kunnen worden gezonden naar [email protected].
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 15 – Geschillen
Overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, vallen uitsluitend onder de Duitse wetgeving en specifiek de wetgeving die geldt in de deelstaat Beieren.